MARLOES OOSTERVEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Definities

  ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARLOES OOSTERVEEN

  1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard,

  hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  Aanbieder: MARLOES OOSTERVEEN., gevestigd te Utrecht. Aanbieder is ingeschreven bij de Kamer

  van Koophandel te Utrecht onder nummer 70534713.

  MARLOES OOSTERVEEN levert diensten op basis van coaching, strategie, leiderschap, events

  en (online) trainingen.

  Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of

  bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

  Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen

  aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de

  verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en

  inclusief de op overeenkomsten toepasselijke Algemene Voorwaarden;

  Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende

  opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of

  programmavoorstel.

  Producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte

  en geleverde producten, zoals E-books en trainingen;

  Diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals coaching, strategie

  en training;

  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

  Programma: een door aanbieder aangeboden programma of traject met verschillende onderdelen,

  zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader

  beschreven informatiemateriaal van aanbieder;

  Deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

  online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer

  geselecteerde cursus of training.

  2. Algemeen

  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van producten en diensten

  door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmeeverband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.

  2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.

  2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door

  aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

  2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien

  deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

  2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan

  ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

  2.6 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

  2.7 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

  2.8 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van

  een beroep of bedrijf.

  2.9 Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te

  passen of te wijzigen.

  3. Totstandkoming van de overeenkomst

  3.1 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door aanbieder, dan wel door het schriftelijk e/o per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte of mondeling besproken offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

  3.2 Alle aanbiedingen van aanbieder hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Aanbieder is niet aan

  aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding

  schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan

  behoudt aanbieder zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na

  ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal

  schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.2 en 5.1 van deze

  Algemene Voorwaarden.

  3.2 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door aanbieder uitgebrachte offerte of

  overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan aanbieder, conform de condities

  van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door

  aanbieder een aanvang is gemaakt.

  3.3 Offertes van aanbieder zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een

  (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naarbeste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en

  uitvoering van de opdracht aan aanbieder is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment

  onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt aanbieder zich het recht voor de, met de

  opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door aanbieder te leveren diensten alsdan

  eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

  3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van

  de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

  3.5 Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de

  betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn

  geaccepteerd in het programma.

  3.7 De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale

  aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot

  stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject.

  3.8 De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van af

  nemer van het online-aanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde

  voorwaarden.

  3.9 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een

  overeenkomst tot stand is gekomen.

  4. Prijzen

  4.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van

  aanbieder zijn vermeld in de offerte van aanbieder.

  4.2 De door aanbieder opgegeven prijzen in de Opdrachtsom zijn exclusief BTW en exclusief alle

  overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

  4.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie

  en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij

  uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  4.4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet

  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  5. Tussentijdse wijziging van de opdracht

  5.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of

  door toedoen van de afnemer, zal aanbieder de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk

  uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit,

  zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de

  opdrachtgever. Afnemer heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord

  verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

  5.2 Wijziging van de looptijd, waaronder tussentijds pauzeren, is na aanvang van de opdracht niet

  meer mogelijk.

  6. Betaling en facturering6.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata

  respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet

  gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

  6.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen

  recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan

  aanbieder heeft plaatsgevonden.

  6.3 Aanbieder stuurt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog

  te leveren diensten en producten.

  6.4 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e

  mailadres.

  6.5 Indien geen andere betalingstermijn ten behoeve van betaling van de Opdrachtsom is

  overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

  6.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting,

  inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als

  dag van betaling aangemerkt.

  6.7 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een

  overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van

  rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer

  in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5%

  over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand

  als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige

  schadevergoeding op basis van de wet.

  6.8 Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als

  buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten

  van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder

  ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke

  incassokosten worden geacht tenminste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen

  minimaal € 75,–

  .

  6.9 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij

  aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke

  waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en

  klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

  6.10 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en

  buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij

  aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door

  afnemer.

  7. Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

  7.1 Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist

  en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde

  essentiële informatie.

  7.2 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze Algemene

  Voorwaarden) opgenomen bepalingen.7.3 Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan

  de in de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede)

  van toepassing zijn op deelnemers.

  7.4 De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als

  aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

  7.5 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve

  grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

  8. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

  8.1 Aanbieder is gerechtigd:

  a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

  b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;

  c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te

  wijzigen;

  d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer

  tussentijds te vervangen;

  e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor

  aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht,

  zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen

  vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

  f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende

  redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder

  gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane

  betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

  g. om de fysieke locatie(s) waarop de coaching/consultancy/training wordt aangeboden te allen tijde

  te wijzigen naar een andere locatie of vorm waarop dit wordt aangeboden, zoals online.

  9. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een programma

  9.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een

  overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.

  9.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst

  dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van

  aanbieder dat is vermeld op de website van aanbieder.

  9.3 Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door

  afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde

  betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.

  9.4 Het in artikel 9.1 en 9.2 bepaalde geldt behoudens het recht van afnemer om deelname aan het

  programma te annuleren indien afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het startseminar heeft

  bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Afnemer (deelnemer) dient

  aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van het startseminar te informeren, en dit

  uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde

  bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan afnemer gerestitueerd, mits

  ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende

  deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 9.5.9.5 Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na

  annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat

  aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

  9.6 Annulering/opzegging van een online-leertraject overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming

  van de overeenkomst.

  9.7 Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in

  uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet

  worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalingsverplichtingen van

  afnemer.

  9.8. In geval van overige events, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: afnemer kan zijn

  aangekochte ticket kosteloos annuleren tot 6 weken voorafgaand aan de datum van het event. Na

  verstrijken van deze periode geldt een no-refund policy, ongeacht opgave van reden voor annulering

  van het ticket. Geldteruggave is in geen geval mogelijk. Afnemer kan indien gewenst het event volgen

  op de eventuele eerstvolgende datum waarop het event plaatsvindt, mits deze wordt georganiseerd.

  Aanbieder is hiertoe niet gehouden.

  10. Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma

  10.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te

  annuleren. Als dan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder

  aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

  11. Aansprakelijkheid

  11.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden

  betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van

  factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met

  betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. Op aanbieder rust slechts een

  inspanningsverplichting.

  11.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder

  beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door

  afnemer betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.

  11.3 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van

  enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen. Aanbieder en haar teamleden en

  partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan

  opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens

  Aanbieder geleverde zaken en/of diensten.

  11.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van

  derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.

  11.5 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van

  afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 7 opgenomen verplichtingen of eventuele

  gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens de opleiding of coaching

  in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.

  11.5 Afnemer/deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in

  verband met een overeenkomst.

  11.6 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt

  door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.11.7 De teamleden van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de

  overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

  12. Overmacht

  12.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de

  overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is

  aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een

  schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen,

  onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte

  prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de

  overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

  12.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de

  hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval

  van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

  12.3 In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of

  gedeeltelijk te beëindigen.

  12.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet

  in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een

  coach/consultant/trainer, oproer, oorlog, epidemieën, elektriciteitsstoringen, computerstoringen,

  internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs

  niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer

  (verder) nakomt.

  13. Uitvoering door derden

  13.1 Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

  14. Vertrouwelijkheid

  14.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering

  van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is

  overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

  14.2 Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

  die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van

  aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt

  als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de

  aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

  15. Intellectuele eigendomsrechten

  15.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen,

  programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, modellen, voordrachten, oefeningen,

  aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere

  bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde

  software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk

  is aangegeven. Datzelfde geldt ook voor de door aanbieder uit te brengen rapportages. De

  opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken.

  Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk

  verkregen toestemming van Aanbieder. Op alle door aanbieder ontwikkelde documenten rust van

  rechtswege het auteursrecht.15.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde

  uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk

  overeengekomen.

  15.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig

  door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken,

  te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te

  stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

  15.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde

  informatie te verwijderen of te wijzigen.

  16. Opschorting en beëindiging

  16.1 Indien:

  a. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft

  voldaan;

  b. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling

  vraagt;

  c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen

  van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;

  d. afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming

  alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege

  in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of

  gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen

  deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening)

  op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is

  alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds

  betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer

  betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim

  onmiddellijk opeisbaar worden.

  16.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort

  te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid

  en intellectuele eigendom.

  17. Persoonsgegevens

  17.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met

  afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

  17.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door

  haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een

  overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van

  andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.

  17.3 Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het

  hiervoor omschreven doel.

  17.4 Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan

  hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop

  zet ten.

  18. Bijzondere bepalingen18.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens

  Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

  18.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het

  Nederlands recht van toepassing.

  18.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor om afnemers en deelnemers van een workshop of

  coaching die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of

  anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden

  medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling

  van het volledige bedrag van de training of dienst aan aanbieder.

  18.4 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste

  instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van

  aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

  19. Wijzigingen

  19.1 Aanbieder is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt

  geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14

  dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest

  daartegen heeft ontvangen.